Intervention

Til dig der har brug for hjælp til at få en alkohol- eller stofafhængig i behandling?

Intervention

Intervention er en mulighed for at gribe ind i en afhængig persons destruktive livsmønster før det er for sent.

En intervention foregår i et tæt samarbejde mellem interventionisten og den nærmeste familie, venner og kollegaer. Formålet med intervention er at hjælpe misbrugeren med at forstå og acceptere nødvendigheden af behandling.

Det kan være svært at få en afhængige til at indse nødvendigheden af at stoppe med at drikke eller tage stoffer og gå i behandling. Dette til trods for ofte alvorlige negative konsekvenser af deres misbrug. En af årsagerne til dette skal findes i benægtelse, som er en af naturlig del af menneskets forsvarsmekanismer.

Benægtelse går hånd i hånd med udviklingen af afhængighed, de udvikler sig proportionelt. Hvilket betyder at efterhånden som afhængigheden tager til, tager benægtelsen ligeledes til. Medmindre der ”gribes ind” vil mange afhængige fortsætte med at drikke eller tage stoffer til de dør af det.

Benægtelse handler om, at man ikke retter opmærksomheden mod virkeligheden. Det handler ikke om ikke at kunne se virkeligheden, men ikke at ville se den. Denne form for forsvar kan ske på forskellige måder. En mulighed er direkte benægtelse på trods af overvældende beviser for det, man benægter. Denne form for benægtelse kommer bl.a. til udtryk, hos alkoholikeren eller stofmisbrugeren, der er overbevist om, at han/hun ikke er afhængig af alkohol eller stoffer.

Hvis der ikke gribes ind vil misbruget fortsætte og ofte med fatale følger, ikke bare for misbrugeren men også for de pårørende. At gribe ind i tide er en kærlig og omsorgsfuld handling til en person der er ved at ødelægge sit liv.

Det er de pårørende, famile, venner, chefen, eller kollegaer der har den største chance for at hjælpe misbrugeren med at få stoppet misbruget.

 

 

Min generations største opdagelse er, at mennesker kan ændre deres liv ved at ændre deres indstilling.

– Albert Schweizer

Intervention

En intervention fortages af en professionel misbrugsbehandler eller uddannet interventionist i samarbejde med familie, venner, chefen, kollegaer og andre der har en tæt relation til den afhængige. En interventionist har den nødvendige uddannelse, viden og erfaring der er essentiel for at få interventionen til at lykkedes. Det er interventionistens opgave at udpege de familiemedlemmer, venner og kollegaer der skal deltage i interventionen samt forberede, vejlede, uddanne og støtte familien gennem interventionen.

Der er visse tilfælde, hvor det i endnu højere grad anbefales at bruge en professionel til at stå for interventionen. Det gælder for personer, der har en historie med psykisk sygdom, vold eller selvmordstanker. Hvis der er risiko for, at personen kan reagere drastisk eller voldsomt på forløbet, er det vigtigt at have en erfaren interventionist tilstede. De kan være med til at holde alle deltagere trygge og bevarer fokus på formålet med interventionen om at få personen i behandling.

Forskning viser, at i op mod 90 % af interventionerne lykkes det at få misbrugeren i behandling.

Hvad er målet med en intervention?

Målet med intervention er at hjælpe misbrugeren med at forstå og acceptere nødvendigheden af behandling.

Målet for en intervention vil derudover altid være en individuel vurdering som foretages af fagpersoner i samarbejde med de pårørende og aftales inden interventionen påbegyndes.

Målet kan være at få den afhængige i døgnbehandling med det samme og et krav om total afholdenhed. At opgive alkohol og stoffer for altid og acceptere et liv i ædruelighed er den eneste måde, hvorpå nogle mennesker er i stand til at komme fri af deres afhængighed.

Der vil være undtagelser, hvor målet for en intervention kan være reduktion. Nogle mennesker vil være i stand til at lære at drikke “socialt” og fjerne sig selv fra misbruget. Eksempelvis yngre mennesker hvor en egentlig afhængighed ikke er har etableret sig endnu.

Virker det?

Forskning viser, at i op mod 90 % af interventionerne lykkes det at få den afhængige i behandling. Det betyder at der er Ca. 10 % hvor det ikke lykkedes, hvor den afhængige nægter at tage i mod tilbuddet om hjælp.

Uanset resultatet af interventionen, er det vigtigt at være tålmodig og holde fast i planen og de konsekvenser der er aftalt i forbindelse med interventionen. Dette kan hjælpe den afhængige til at indse, hvilken indflydelse deres drikkeri har på dem selv, familie, venner og kan tilskynde dem til i sidste ende at søge behandling.

Afhængighedens cyklus

Den afhængige cyklus er en beskrivelse af en fælde, som hvis du bliver fanget i den ødelægger dit liv eller slår dig ihjel.

Den begynder med en:

Kortsigtet tilfredsstillelse:

I begyndelsen er der en kortsigtet tilfredsstillelse. Du har det godt nu. Der er en betydelig kortsigtet gevinst, som får dig til at antage, at stoffet eller din adfærd gavner dig.

Langsigtet smerte og dysfunktion:

Den kortsigtede tilfredsstillelse bliver på et tidspunkt efterfulgt af en langsigtet smerte. Smerten, som til dels skyldes fysiske abstinenser, dels skyldes den manglende evne til at klare sig psykisk og socialt uden stoffer, er den direkte følge af at bruge det afhængighedsskabende stof.

Misbrugspræget tankegang:

Den langsigtede smerte og dysfunktion fremkalder en misbrugspræget tankegang. Misbrugspræget tankegang begynder med tvangstanker og tvangshandlinger. Tvangstanker er vedvarende tanker om de positive virkninger af alkohol og stoffer. Tvangshandlinger er en irrationel trang til eller nødvendigheden af at bruge stoffer for at opnå den positive virkning, selv om du ved, det vil skade dig i det lange løb. Dette føre til fornægtelse og opbygning af rationelle begrundelser for at tillade forsat brug. Fornægtelse er manglende evne til at erkende, at der er et problem. Opbygning af rationelle begrundelser er at give andre forhold og mennesker skylden i stedet for brugen af stoffet skylden for problemerne.

Voksende tolerance:

Uden du er opmærksom på det, er der brug for mere og mere af stoffet for at give den samme virkning.

Kontroltab:

De tvangsprægede tanker og tvangshandlingerne bliver så stærke, at du ikke kan tænke på andet. Dine følelser og sindstilstande bliver fordrejede af tvangshandlingen. Du bliver stresset og utilpas, indtil trangen til stoffet til sidst bliver så stærk, at du ikke kan modstå den. Når du først bruger de afhængighedsskabende stoffer eller falder tilbage i den afhængighedsprægede adfærd igen, så starter cirklen forfra.

Biologiske, psykiske og sociale skader:

Til sidst vil der ske skader på dit helbred kropsligt (dit fysiske helbred), mentalt (dit psykiske helbred) og på dine relationer til andre mennesker (dit sociale helbred). Efterhånden som smerten og belastningen bliver værre, vokser trangen til at bruge afhængighedsskabende stoffer eller handlemåder for at lindre smerten. En dødelig fælde udvikler sig. Du har brug for misbruget for at føle dig godt tilpas. Når du er i misbrug, ødelægger du dig selv fysisk, psykisk og socialt. Ødelæggelserne forøger din smerte, som forøger dit behov for misbrug.

Terence T. Gorski: Hvordan man forbliver ædru

På et tidspunkt kan det blive nødvendigt at "gribe ind"

Et alkohol- eller stofmisbrug stopper som regel ikke af sig selv. Og i mange tilfælde ender det desværre med ødelagte familier, hospitalsindlæggelser og død.

En samtale er gratis og 100 % uforpligtende.

Der er ingen der vælger at blive afhængige af alkohol eller stoffer.
Afhængighed udvikler sig langsomt over tid og de fleste opdager først de er blevet afhængige, når det er for sent.

INTERVENTION

“En intervention har til formål gennem en fælles, synergisk, velplanlagt, struktureret og gennemøvet indsat at bibringe et menneske et tilstrækkeligt glimt af den virkelige virkelighed, så personen uden at blive nedværdiget acceptere sin egen længsel efter at få hjælp”

– Jørgen F Nissen

intervention